“இந்த வாழ்வு போதாமைகளால் நிரம்பியது” - கவிஞர் சாம்ராஜ் | எமக்கு தொழில் கவிதை


 

Comments