நூல்கள்


        சாம்ராஜ் எழுதிய எல்லா நூல்களையும் வாங்க 


சிறுகதை தொகுப்புகள்


    1. பட்டாளத்து வீடு
    2. ஜார் ஒழிக
கவிதை தொகுப்பு

1. என்றுதானே சொன்னார்கள்கட்டுரை தொகுப்பு 

 1. நிலைக்கண்ணாடியுடன் பேசுபவன்