ஸ்ரீக்குட்டி

        
          [1 ]  
     ஸ்ரீயென்றால்
     செல்லமாய் சினுங்குவாள்.
     ஸ்ரீக்குட்டிபாப்பாவென்றால்
     திரும்பி பார்த்து சிரிப்பாள்
    தன்னைவிட பெரிய பாரத்தை
     இழுத்துச்செல்லும் எறும்பைபோல
               
[2]
     ஸ்ரீக்குட்டிபாப்பாவிற்கு
     எல்லா பறவைகளூம்
     காக்கைகள்.
     யாவரும்
     மாமா அத்தைகள்.
     எல்லாம் ஒன்றல்ல என
    அறியும்பொழுது
    அவள் தரையிறங்கிருப்பாள்.


Comments